Statut

Statut
Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych
PUŁAP


Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych- „PUŁAP”.
§2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miejscowość Jeżowe.
§3. Stowarzyszenie powstało na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.
§4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na danym terenie.
§5. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
§6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i legitymacji, ustalonych przez radę, a także może posiadać własne logo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II. Cele i środki działania stowarzyszenia.

§8 Celami stowarzyszenia są:
upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;
-wzbogacenie życia społecznego w różnorodne doznania muzyczne i estetyczne;
-upowszechnianie i propagowania zdrowego stylu życia oraz tężyzny fizycznej w wszelakiej formie;
-propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
-upowszechnianie sztuki pięknej, malarstwa, fotografii, poezji, sztuki filmowej, sztuki teatralnej itp.;
-szerzenie kultury i sztuki regionu;
-współpraca z ośrodkami kulturalnymi oraz grupami społecznymi działającymi w regionie;
-wspieranie, promocja młodych artystów i szeroko rozumianej działalności artystycznej;
-działalność charytatywna;
-poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z miastami zagranicznymi oraz podtrzymywanie więzi z już zaprzyjaźnionym;
-działania na rzecz rozwijania nauki i techniki;
-działania na rzecz upowszechniania znajomości języków obcych w społeczności lokalnej;
-propagowanie czytelnictwa i piśmiennictwa;
-promocja produktów, wyrobów regionalnych i lokalnych;
-działania reklamowe, propagujące zdrowy tryb życia;
-działania wspierające, upowszechniające ekologie i ochronę środowiska;
-upowszechnianie edukacji i oświaty w celu zapewnienia lepszego startu w dorosłe życie dzieci i młodzieży;
-propagowanie turystyki w różnorodnej formie, a także wypoczynku na świeżym powietrzu;
-działania w zakresie propagowania, odkrywania, poznawania i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, w tym ochrona i renowacja zabytków;
-odkrywanie, poznawanie , reklama a także ochrona krajobrazu przyrodniczego regionu;
-uświadamianie społeczeństwa w tematyce profilaktyki zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, poprawy samopoczucia;
-propagowanie i kształtowanie Polskości, patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, pobudzenie do odpowiedzialności narodowej;
-umacnianie więzi obywatelskie społeczności lokalnej;
-rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, poprzez zapewnienie im środków materialnych w celu ich realizacji;
-współpraca z organizacjami realizującymi podobne cele;
-propagowanie więzi zarówno lokalnej jak i europejskiej, działania na rzecz integracji europejskiej;
-działania mające na celu pozyskanie środków na realizację celów statutowych;
-działania propagujące i reklamujące ideę stowarzyszenia, prowadzenie strony stowarzyszenia;
-podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia.
§9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-Organizowanie koncertów, festiwali, imprez sportowych, wystaw itp.;
-Organizacja warsztatów o różnej tematyce związanej z celami stowarzyszenia;
-Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami oraz grupami społecznymi działającymi w regionie;
-Organizacja zajęć, spotkań dla dzieci i młodzieży propagujących aktywne spędzanie wolnego czasu;
-organizacja wieczorków filmowych, teatralnych , poetyckich itp.;
-organizacja spotkań, konferencji z osobistościami świata kultury, przy realizacji celów statutowych;
-organizacja zajęć dla społeczności lokalnej mających na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
-organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych, usprawniających sprawność fizyczna i funkcjonalną, dla społeczności lokalnej tj, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, fitnessu, szeroko rozumianej rekreacji ruchowej;
-pozyskiwanie kontaktów z ośrodkami przeprowadzającymi bezpłatne badania medyczne;
-organizacja różnego rodzaju wycieczek turystycznych i krajoznawczych;
-organizacja spotkań literackich,autorskich, mających na celu upowszechnienie czytelnictwa wśród lokalnej społeczności a szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
-organizacja kiermaszu książek, a także akcji czytania książek dzieciom;
-organizacja kursów, szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, lokalnej społeczności;
-organizacja wszelakich kół dyskusyjnych związanych z działalnością statutową stowarzyszenia.
ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia;
– pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele tj. pozyskiwanie sponsorów, darczyńców
i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizowaniu celów statutowych;
-organizacja kursów dla członków stowarzyszenia w celu jak najlepszej realizacji celów statutowych;
– inne działania związane z wyżej wymienionymi.
§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak wszelkie zyski z owej działalności przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział III. Prawa i obowiązki członków.

§11. 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Członkami stowarzyszenia mogą być także osoby poniżej 16 roku życia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Art.3 ust 3 Prawo o stowarzyszeniach- „Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą
oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki”, oraz muszą:
1)Uczestniczyć w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
2)Mieć ukończony 12 rok życia.
3.Osoby poniżej 16 roku życia mogą być tylko Członkami Zwyczajnymi i korzystać z praw owych członków z wyjątkiem §16 ust 1 niniejszego Statutu.
§12. Stowarzyszenie posiada Członków: Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
§13. O przyjęciu w poczet Członków decyduje Rada Stowarzyszenia w formie uchwały.
§14. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
1.Czas odwołania wynosi 7 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji Rady Stowarzyszenia.
2.Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia co do członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
§15. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia i wypełniania obowiązków statutowych. Osoba prawna nie może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
§16. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Rady Stowarzyszenia;
2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3. udziału w koncertach, przedstawieniach, festiwalach, seminariach i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach stanowionych przez Radę Stowarzyszenia;
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§17. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów na zasadach stanowionych przez Radę;
2. przestrzegania statutu i uchwał Rady;
3. regularnego opłacania składek.
§18. Utrata tytułu Członka Zwyczajnego następuje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji;
2. wykluczenia przez Radę;
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. śmierci.
§19. Wykluczenie Członka Zwyczajnego przez Radę następuje na skutek:
1. łamania statutu Stowarzyszenia;
2. nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
3. nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów na zasadach stanowionych przez Radę;
4. nie płacenia składek;
5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
§20. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§21. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Rady.
§22. Utrata tytułu Członka Wspierającego następuje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji;
2. wykluczenia przez Radę Stowarzyszenia;
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. śmierci.
§23. Wykluczenie Członka Wspierającego przez Radę następuje na skutek:
1. łamania statutu Stowarzyszenia;
2. nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
3. nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń względem Stowarzyszenia;
4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
§24. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bądź w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§25. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§26. Tytuł Członka Honorowego otrzymuje się dożywotnio.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§27. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2. Rada Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§29. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§30.W Walnym Zebraniu biorą udział Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi z głosem doradczym,
§31. Walne Zebranie jest zwoływane przynajmniej raz w roku na wniosek:
1. Rady;
2. Komisji Rewizyjnej;
3. przynajmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§32. Termin i miejsce obrad Rada podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
§33. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i zmian statutu;
2. wybór i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Rady i składu Komisji Rewizyjnej;
3. uchwalanie Regulaminu Rady;
4. udzielanie Radzie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia;
9. rozpatrywanie odwołań od zarządzeń Rady;
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Stowarzyszenia wniesionych przez Członków Stowarzyszenia;
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie rozwiązania i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§34. Rada Stowarzyszenia wybierana jest na trzy letnią kadencje.
§35. Rada składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza oraz minimum trzech lub więcej Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§36. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
§37. Do właściwości Rady należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. podejmowanie zarządzeń w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia;
8. zwoływanie Walnego Zebrania;
9.powoływanie wszelkich organów pomocniczych oraz określenie ich praw, obowiązków oraz form działania a także struktur organizacyjnych.
10.sprawowanie kontroli nad organami pomocniczymi
§38. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest na kadencję trzyletnią.
§39. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§40. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż co rok;
2. prawo zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Rady;
3. składanie raportu i wniosków z przeprowadzonej kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
4. składanie wniosków o absolutorium dla Rady Stowarzyszenia.
§41. 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3.Kooptacja jest jawna i ogłaszana publicznie.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§42. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. składki członkowskie;
2. dotacje, darowizny,granty, spadki i zapisy;
3. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia.
4.dochody z umów sponsoringowych i innych umów zawieranych przez Stowarzyszenie;
5.wkład własny członków.
§43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych Członków Rady Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§45. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga dla swej ważności kwalifikowanej większości – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§46. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone na porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć projekt stosownych uchwał oraz plan jak będzie ono przebiegało.
§47. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Rady, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
§48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Rozdział VII. Zabrania się:
§50. Podejmowania majątku, środków materialnych i niematerialnych stowarzyszenia, przez jego członków w celach prywatnych, nie związanych z celami stowarzyszenia.
§51.Realizacji jakichkolwiek działań nie związanych z celami stowarzyszenia, a mających w założeniu wykorzystanie majątku organizacji.
§52. Udzielania pożyczek, z majątku stowarzyszenia osobom fizycznym jak i prawnym.