Stypendia na I rok Studiów !!!

Stypendia na I rok studiów dla maturzystów z 2014r !!!
Program adresowany jest do maturzystów 2014, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.
Stypendia na I rok - aplikowanie w segmencie II
Aby ubiegać się o stypendium musisz:
 • być maturzystą z 2014 roku i w tym roku ukończyć szkołę ponadgimnazjalną,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176,00 zł netto lub 1.344,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.
Oraz wymogi dodatkowe:

-Ukończyć szkołę średnią z wyróżnieniem
-Być wolontariuszem organizacji pozarządowej bądź grupie nieformalnej ( np. parafialnej-Ruch Światło Życie , KSM itp. )

Formularz do pobrania znajduje się w prawej części strony, po kliknięciu i przekierowaniu na okno formularzu należy wybrać przycisk "Plik"( lewa górna cześć ekranu )  a następnie "pobierz"( ostatnia pozycja na pasku)

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
Warunkiem uczestnictwa w programie stypendialnym jest uzyskanie rekomendacji od organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków - w przypadku Gminy Jeżowe Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap” lub Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS
Wnioski należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania swojej aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia aplikacji.
Wyłonienie stypendystów odbędzie się w dwóch etapach:

ETAP I ( oragnizacja lokalna):

1.Wypełnij formularz i wyślij bądź złóż wraz z załącznikami

-uzyskanie rekomendacji Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap”wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania do 03 Sierpnia 2014 r. Aby uzyskać stypendium, należy otrzymać rekomendację Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap”W tym celu do dnia 03 Sierpnia 2014 roku należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres Biura Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap” adres 618A Jeżowe, 37-430 Jeżowe lub złożyć w Kafejce Internetowej w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowym od Poniedziałku do Piątku w  godzinach 13:00-21:00 .oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2014 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Gminy Jeżowe (może być kopia dowodu osobistego), kopię świadectwa maturalnego i w przypadku posiadania - dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Dokumenty należy wysłać lub złożyć  w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu, z dopiskiem " Stypendia Pomostowe" . Złożone wnioski opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.


-Komisja wyda opinie do dnia 10 sierpnia 2014 roku. Po tym dniu osoby posiadające rekomendację będą mogły składać na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line.

2. Wypełnianie wniosku on-line o przyznanie stypendium pomostowego przez osoby rekomendowane. 

Termin składania wniosku upływa 18 sierpnia 2013 r. o godzinie16:00.Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej- pod adresem Biura Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap” adres 618A Jeżowe, 37-430 Jeżowe  w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2014 r.
Zanim złożysz wniosek, przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy, gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:
Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2014 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej - Niezależnego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych- „Pułap”

Tu kończy się pierwszy etap który ma na celu wyłonienie KANDYDATÓW do otrzymania stypendiów.

ETAP II ( FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI):

1. Wyłonienie stypendystów z grona kandydatów rekomendowanych przez lokalne organizacje
2.Przyznanie i wypłacanie stypendiów


Więcej informacji można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl bądź u koordynatora projektu Lokalnej Organizacji – Rafał Walczyk tel. 664 023 864, e-mail stowarzyszeniepulap@gmail.com( w temacie wpisując Stypendia Pomostowe)
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu:
 • Narodowy Bank Polski,
 • Fundacja PZU
 • Fundacja BRE Banku
 • Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.