Stypendia Pomostowe- Wyniki Wyboru Kandydatów

        W okresie od 20.07-03.08.2014r Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych- "Pułap" przeprowadziło nabór wniosków w celu wyłonienia kandydatów do Stypendiów Pomostowych na I rok studiów. W tym czasie do organizacji wpłynęło 4 wnioski. Wszystkie kandydatury spełniały wymogi formalne, ustalone przez fundatora tj.:Każdy kandydat powinien: 
  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze


Komisja Stypendialna w składzie :

1.Joanna Biel
2.Marek Stępak
3.Zbigniew Bednarz
4.Rafał Walczyk

na podstawie ustalonych kryterium oceny aplikacji kandydatów ustaliła następujący ranking:Imie i Nazwisko
Punktacja
Mari Talandier
33
Regina Piela
30
Joanna Fila
28
Aleksandra Lis
23 Osoby Rekomendowane
                                                                   
Komisja ustaliła IV priorytety oceny :

Priorytet I- Wyniki matur
Priorytet II- Dochody na jednego członka rodziny
Priorytet III- Świadectwo z wyróżnieniem/ brak świadectwa
Priorytet IV- Działalność w organizacji pozarządowej, działalność społeczna/brak działalności

Tabele z szczegółową punktacją każdego z priorytetów znajdziesz TUTAJ


SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:


1. Mari Talandier

Priorytet I: Punktacja: 25

Priorytet II: Punktacja : 8

Priorytet III: Brak

Priorytet IV: Brak oświadczenia

Razem: 332. Regina Piela

Priorytet I: Punktacja: 15

Priorytet II : Punktacja: 8

Priorytet III: Punktacja: 5

Priorytet IV: Punktacja : 2

Razem: 30


3. Joanna Fila

Priorytet I: Punktacja: 15

Priorytet II: Punktacja: 8

Priorytet III: Punktacja: 5

Priorytet IV: Brak oświadczenia

Razem: 28


4. Aleksandra Lis

Priorytet I: Punktacja: 10

Priorytet II: Punktacja: 8

Priorytet III: Punktacja: 5

Priorytet IV: Brak oświadczenia

Razem: 23

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

        Pełna dokumentacja z posiedzenia oraz wszelkie dokumenty znajdują się w biurze stowarzyszenia pod adresem 618A Jeżowe, do wglądu dla każdego z Kandydatów.

Osoby które zostały wybrane do rekomendacji przez stowarzyszenie proszone są o zarejestrowanie się i wypełnienie wniosku na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ wydrukowanie go wraz załącznikami w formie papierowej podpisanie i złożenie w celu sprawdzenia i wysłania w biurze stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2014r.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować pod nr koordynatora projektu
Rafała Walczyka - 664 023 864